Mini symposium Bodemenergie en Geothermie

31 October 2019, 09:30 - 11:45. Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle, Free

GOAL & TARGET
Snel inzicht in de haalbaarheid van bodemenergie en geothermie
Mini symposium Bodemenergie en Geothermie
event
event-icon-white-v3.png

31 October 2019 09:30 - 11:45

Een provincie met volop aanbod van duurzame energie voor onze inwoners en bedrijfsleven, dat is onze ambitie. De ondergrond is een bron van hernieuwbare warmte en daarom wil  provincie Overijssel de beschikbare bodemenergie en aardwarmte meer gaan benutten.

Dit betekent dat de komende jaren nieuwe bodemenergie- en geothermiesystemen gerealiseerd zullen worden.

Het Symposium Bodemenergie en Geothermie wil hieraan bijdragen. In opdracht van de provincie Overijssel hebben Royal HaskoningDHV en IF Technology de bodem beter in kaart gebracht en onderzocht waar warmtevraag en -aanbod samenvallen: daar ontstaan kansen voor toepassing van bodemenergie en aardwarmte. Denk aan de ontwikkeling van geothermische warmtenetten of de toepassing van warmte-koude opslag in gebouwen. De resultaten van deze onderzoeken zullen wij op donderdagochtend 31 oktober te Zwolle met u delen. Met dank aan Stichting Pioneering die de communicatie verzorgt en dit symposium organiseert.


Kansenkaarten: Snel inzicht in de haalbaarheid van bodemenergie en geothermie

Om de toepassingen van bodemenergie en geothermie te vergroten, zijn kansenkaarten ontwikkeld. Hierin zijn de warmtevraag, geschiktheid van de ondergrond en overige belangen (o.a. drinkwater) geïntegreerd in één kaart, voor zowel open en gesloten bodemenergiesystemen, ondiepe geothermie, conventionele geothermie én hoge temperatuuropslag. De kanskaarten geven inzicht in de potentie van bodemenergie van buurt tot gebouwniveau. Het gaat daarbij zowel om de toepassing in warmtenetten als voor individuele panden. We zullen de kansenkaart presenteren en u heeft de mogelijkheid om in interactieve sessies de haalbaarheid van úw projectidee te verkennen.


Vier concrete verkenningen in Overijssel

Dat bodemenergiesystemen goed op gebouwniveau kunnen werken is bekend. Echter zal bij de warmtetransitie ook vaak gezocht worden naar een gebiedsoplossing, waarbij bodemenergie onderdeel kan zijn van een duurzaam warmtesysteem. In dit project zijn vier verkenningen uitgevoerd voor de benutting en inpassing van bodemenergie op gebiedsniveau. We presenteren u de resultaten en lessons learned. De verkenningen variëren van:

 • Het toepassen van hoge temperatuur opslag in combinatie met geothermie voor het verwarmen van woningen met een warmtenet;
 • Het verduurzamen van een bestaand warmtenet op hoge temperatuur;
 • Opslag van restwarmte in combinatie met WKO voor verwarming van bestaande woningen;
 • Het toepassen van individuele en collectieve bodemenergiesystemen bij nieuwbouwwoningen.

Van verkenning tot realisatie van een geothermieproject

Hoe concreet een geothermieproject te ontwikkelen in uw gemeente of uw nieuwbouwproject zal worden uitgelegd. De te nemen stappen, met diverse betrokkenen, zullen worden toegelicht en welke rol de decentrale overheden bij iedere stap kunnen spelen. Op basis van ervaring met eerdere projecten zullen de aandachtspunten bij de ontwikkeling van de gehele warmteketen: opwekking, distributie en afnemers worden besproken.


Programma mini symposium

 • Introductie Bodemenergie en geothermie
 • Presentatie kansenkaart bodemenergie en resultaten verkenningen
 • Presentatie stappenplan geothermie
 • Workshops:
 1. Aan de slag met geothermie
 2. Bodemenergie als bouwsteen voor de RES en Warmte Transitievisies
 3. Is bodemenergie interessant voor mijn (nieuwbouw)project?

Vanaf 12.00 uur is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de lunch en het middagprogramma van de Nieuwe Energiedag Oost-Nederland 2019. Hiervoor moet u zich apart opgeven via het programma op de website van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.
 

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?