Regionale energiestrategieën in de maak

GOAL & TARGET
In de Regionale Energiestrategie (RES) maken overheden samen met de regionale partners keuzen voor de opgave voor 2030 met een doorkijk naar 2050.
Regionale energiestrategieën in de maak
library

Het huidige programma Nieuwe Energie Overijssel heeft een programma voor de periode 2017 - 2023. Inmiddels zijn de voorbereidingen van de politieke lijnen al gestart voor de periode daarna. Immers, het doel voor 2023 is 20% Nieuwe Energie.

We weten dat deze fase een eerste beweging is naar een energieneutrale provincie. Er wordt in alliantievorm gewerkt om deze transitie te versnellen en daarin zullen de Regionale Energie Strategieën (RES) een sleutelrol gaan spelen. De voorbereiding van de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie voor West-Overijssel en Twente is inmiddels gestart.

Brede samenwerking

ln een regionale energiestrategie staat de energieopgave van een regio centraal. Gemeenten, de provincie en het waterschap(pen) worden gevraagd om gezamenlijk met andere regionale partners een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Hiervoor is een brede maatschappelijke samenwerking nodig. Netwerkbeheerders, ondernemers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgerinitiatieven dienen onderdeel uit te maken van de regionale werkstructuur.

De regio moet invulling geven aan de nationale doelen zoals vastgelegd in het Hoofdlijnen Klimaatakkoord:

  • Voor de sectortafel Elektriciteit betreft het 35 TWh hernieuwbare productie in 2030, opslag en infrastructuur;
  • Voor de sectortafel Gebouwde Omgeving betreft het het in kaart brengen en verdelen van warmtebronnen inclusief infrastructuur.

Doorkijk naar 2050

In de RES maken overheden samen met de regionale partners keuzen voor de opgave voor 2030 met een doorkijk naar 2050. Zeker in het ruimtelijk domein zullen vroegtijdig besluiten moeten worden genomen of kansen die zich nu (vervanging riool in relatie tot warmtenet) of straks (herstructurering, nieuwbouw) voordoen moeten worden benut.

De RES vormt een bouwsteen voor besluitvorming in het omgevingsbeleid. De opwekkingseenheden voor zon en wind, de warmtebronnen en bijbehorende infrastructuur en opslagvoorzieningen moeten straks in de regio gerealiseerd kunnen worden. Dat betekent dat gemaakte keuzen opgenomen moeten worden in de omgevingsvisies, omgevingsplannen en verordeningen van de overheden.

Contact

Wil je meer weten over de Regionale Energiestrategie, neem dan contact op met mij - Coen Hanschke, Strateeg Energietransitie bij Provincie Overijssel. Ik ben bereikbaar op tel. 06 10 39 67 32 of [email protected].

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?