Groningen Seaport

GOAL & TARGET
Groningen Seaports (GSP) baggert haar zeehavens voor onderhoud om de havens veilig en bereikbaar te houden.
Groningen Seaport
library

Groningen Seaports (GSP) baggert haar zeehavens voor onderhoud om de havens veilig en bereikbaar te houden. Verspreiding van dit slib naar elders in de Waddenzee zorgt voor vertroebeling, hetgeen nadelig is voor het ecologisch systeem. Om deze reden is GSP een proef gestart met het aanbrengen van het zoute baggerslib op arme zandgronden in de veenkoloniƫn.

Hierbij loopt men tegen wet- en regelgeving aan die een belemmering lijken te vormen voor het uitbreiden van de proef en grootschaliger toepassing van zout slib. GSP heeft de Helpdesk gevraagd:

1) Op welke wijze kan een uitbreiding van de praktijkproef met zoveel mogelijk juridische zekerheid worden voortgezet?

2) Welke wet- en regelgeving moet worden aangepast om grootschalige toepassing dichterbij te brengen en hoe moet de aanpassing luiden?

Het antwoord van de Helpdesk

Het toepassen van zoute baggerspecie op land is toegestaan onder en geregeld via de regels en voorwaarden zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Aangezien er op basis van afstemming met alle betrokken partijen en uitgevoerd onderzoek is vastgesteld wat de maximaal toelaatbare hoeveelheden zijn aan chloride is het uitvoeren van meer praktijktesten niet nodig.

Voor wat betreft aanpassing van wet- en regelgeving geldt het volgende. Chloride is een bodemvreemde stof in het gebied waar het toepast gaat worden. In lijn met de zorgplicht wordt aanbevolen om hier een uitvoeringsregel of beleidsregel voor op te stellen in samenspraak met de betrokken bevoegde gezagen.

Helpdesk Natuurlijk Kapitaal

De helpdesk van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie bood kosteloos ondersteuning aan bedrijven die aan de slag gingen met biodiversiteit. Om hun impact op de natuur te verminderen, een positieve bijdrage te leveren en om bedrijfseconomische kansen te benutten. De cases waar de Helpdesk aan heeft gewerkt bevatten nog steeds waardevolle lessen.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?