Leden Platform BEE investeren in klimaat

GOAL & TARGET
Leden Platform BEE investeren in klimaat
Leden Platform BEE investeren in klimaat
library

Om ontbossing tegen te gaan en biodiversiteit te beschermen hebben vier leden van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie, Desso, Eneco, Essent en FMO het initiatief genomen zogenaamde REDD+ credits te kopen. Daarmee investeren de leden in een project in Peru, vooruitlopend op een nieuw klimaatakkoord dat volgend jaar in Parijs wordt gesloten.

Memorandum of Understanding

In het voorjaar van 2012 tekende het Platform BEE een Memorandum of Understanding met een drietal Nederlandse bedrijven Desso, Eneco en Essent- ,de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO en het in Luxemburg gevestigde investeringsfonds Althelia om gezamenlijk te gaan investeren in het terugdringen van ontbossing in de tropen.

De Nederlandse partners doen dit in het kader van het door Platform BEE opgerichte REDD+ Business Initiative. REDD+ is een mechanisme dat de ontbossing in tropenboslanden moet tegengaan. Het vormt een belangrijke bouwsteen van het nieuwe klimaatverdrag dat volgend jaar in Parijs moet worden gesloten.

REDD+

REDD+ is belangrijk omdat de ontbossing zorgt voor zo'n 20% van de mondiale uitstoot van CO2, evenveel als al het verkeer. Wetenschappers zijn het er over eens dat het onmogelijk is onder de 2 graden grens te blijven als de ontbossing niet wordt aangepakt. REDD+ is ook belangrijk voor de biodiversiteit. Meer dan de helft van de op het land levende plant- en diersoorten komen voor in tropische bossen. Het is dus van groot belang de ontbossing tegen te gaan.

De enige serieuze kans om de ontbossing te stoppen is via het klimaatverdrag omdat alleen via die route voldoende publiek én privaat geld kan worden gemobiliseerd. Vorig jaar hebben de UNFCCC onderhandelaars overeenstemming bereikt over de technische aspecten van REDD+, zoals over de wijze van (satelliet) monitoring. Invoering is echter afhankelijk gemaakt van een alomvattend klimaatakkoord. Of er volgend jaar daadwerkelijk zo'n akkoord komt blijft spannend.

Actie

De leden van het REDD+ Business initiatief hebben besloten daarop niet te wachten, maar nu al actie te ondernemen en REDD+ credits te kopen van het Altheliafonds en wel uit het Tambopata reservaat in Peru, één van de projecten waarin Althelia investeert. Het betreft investeringen in reservaatbeheer en duurzame landbouw, met name cacaoteelt, in de bufferzone tussen de Interoceanic Highway van Peru naar Brazilië. De activiteiten resulteren in verminderde ontbossing en dat levert de CO2 credits op die de bedrijven afnemen.

Bezoek

Afgelopen week bezochten de leden van het REDD+ Initiatief tezamen met vertegenwoordigers van de Europese Investerings Bank (EIB) en de NGO die het project uitvoert (Aider) het project. Daarna werd in Lima een bijeenkomst georganiseerd in het Forest Pavillon van de Peruaanse overheid. Tijdens de druk bezochte bijeenkomst lichten de bedrijven toe dat zij de stap om REDD+ cerdits af te nemen om uiteenlopende redenen genomen hebben, variërend van het compenseren van de interne voetafdruk van het bedrijf en het doorverkopen van de credits via klimaatneutrale producten tot het versterken van het duurzaamheidsimago van het bedrijf. De bedrijven lopen hier internationaal gezien voorop, vandaar dat de bijeenkomst zeer goed bezocht werd. Tijdens een afsluitend gesprek met de Peruaanse overheid kon worden vastgesteld dat het Nederlandse initiatief zonder meer op prijs wordt gesteld, maar dat het nog zeker een jaar zal duren voordat alle voorzieningen die nodig zijn om REDD+ projectactiviteiten ook goed in te bedden in een nationale REDD+ strategie en een nationaal registratiesysteem van REDD+ credits, belangrijk om dubbeltellingen te voorkomen.

Het bezoek heeft de leden van het REDD+ Business Initiatief gesterkt in haar overtuiging dat REDD+ een buitengewoon waardevol mechanisme dat steun verdient vanuit overheid en bedrijfsleven. Inmiddels hebben de partners een REDD+ Awareness programma gestart om die steun te verwerven.

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?