Terugblik bijeenkomst zonnevelden

GOAL & TARGET
24 Gemeentes waren bij elkaar om de ontwikkeling van zonneparken verder te verkennen en informatie over mogelijke oplossingen op te halen.
Terugblik bijeenkomst zonnevelden
library

Op dit moment produceren er 4 zonneparken (samen 15 hectare) elektriciteit in Overijssel. We hebben de uitdaging om 1.000 hectare aan zonne-energie te realiseren. Met 5 presentaties is het gehele speelveld van de ontwikkeling van zonneparken getoond.

Erik Tissingh (Consultant Bureau Overmorgen) is ingaan op het inrichten van (ruimtelijk) beleid van zonneparken, voorwaarden voor ontwikkelaars, participatie met inwoners en business modellen voor inwoners en ondernemers.

Aandachtpunten bij de ontwikkeling van zonneparken is dat je moet zorgen voor een helder proces of beleidsproces bij de ontwikkeling van zonneparken.

Kijk eerst waar, welke gebieden, en welke randvoorwaarden je stelt aan een zonnepark.

Ga bij de tweede stap kijken naar de inrichting en de participatie. Proces participatie en financiële participatie gaan hand in hand.

Als gemeente in het belangrijk dat er een goede onderbouwing is voor de verdeling van de lusten en lasten. Als je als gemeente wilt dat het gebied ook profiteert van de ontwikkeling van een zonnepark. Opties zijn bijvoorbeeld:

  • Juridische basis voor een omgevingsfonds wel regelen in de omgevingsvisie. In de omgevingswet in combinatie met de omgevingswaarde.
  • Ook kan er een anterieure overeenkomst worden gesloten. Privaatrechtelijk Publiek rechtelijk moet het geregeld worden via de structuurvisie. Zie dit als een vorm van bovenwijkse voorzieningen.
  • Kosten verhaal, mogelijk kan er een bouwvlak worden opgenomen in het zonnepark.

Lokale inbreng en participatie wordt steeds belangrijker. Er is steeds meer aandacht voor lokaal. In het klimaat akkoord wordt voorgesteld dat 50% van de productie in eigendom komt van de lokale omgeving.

Presentatie Overmorgen (Erik Tissingh)

Gertjan Mulder (Adviseur Omgevingsmanagement Enexis) ging in op de infrastructuur van de netwerkbeheerder. Hoe werkt het netwerk en wat komt er allemaal om de hoek kijken als een zonneveld op het netwerk van Enexis moet worden aangesloten.

De verschillende stations van het netwerk hebben invloed op elkaar. Het zonnepark wordt aangesloten op het netwerk van Enexis. Het netwerk van Enexis sluit aan op Tennet netwerk. Er kunnen niet onbeperkt zonneparken op een station worden aangesloten.

Kijk goed naar de kosten van het aansluiten van een zonnepark. Investeringen in de infrastructuur worden doorberekend op wettelijke tarieven. Het is daarom handig om de netwerkbeheerder vroeg mee te nemen in de ontwikkeling van een zonnepark. Daarmee kom je later vervelende verrassingen.

Als Enexis haar netwerk moet gaan uitbreiden is hier veel tijd voor nodig. Als bijvoorbeeld een 150 kV station moet worden gerealiseerd. Dit is een HS/MS station. Hier gaat de hoogspanning van Tennet over naar het midden spanning netwerk van Enexis. Dan is er 5 tot 10 jaar nodig voor de realisatie.

Presentatie Enexis (Gertjan Mulder)

Peter de Jong (Portfoliomanager Zonne-energie provincie Overijssel) ging dieper in op het onderwerp vergunningen en leges. Welke mogelijkheden van leges heffen zijn en hoe verhouden die zich tot het proces van de (SDE) subsidies.

Link naar film van RVO geeft goede informatie over de werking van de SDE subsidie: https://www.rvo.nl/actueel/videos/voorlichtingsfilm-sde  

De omgevingsvergunning is nodig voor het verkrijgen van de SDE subsidie. De kosten van de leges die gemoeid zijn met het aanvragen van een omgevingsvergunning wil de ontwikkelaar het liefst zo laat mogelijk betalen als er ook zekerheid over de daadwerkelijke SDE beschikking en de mogelijkheid om het zonnepark te realiseren.

Houdt voor de coöperaties rekening met de betaling van de leges dat deze vaak niet kapitaal krachtig zijn.

Presentatie vergunningen en Leges (Peter de Jong)

Dominique Doedens (eigenaar ESCO zon en Initiatieven makelaar) is één van initiatieven makelaars en is hij initiatiefnemers van het Zonnepark Heeten. Hij deelt zijn ervaringen over het lokale gedragen initiatief met een uniek verdienmodel.

Zonnepark Heeten

Zonnepark Heeten

Gerwin Strieks (projectleider Twence) en Linda Rutgers (adviseur Strategie Twence) vertellen over het gerealiseerde zonnepark van circa 4 hectare en het zonnepark van 20 hectare dat nu wordt gebouwd.

Sinds 2011 is Twence bezig met duurzame energie. Financiële rendementen worden uitgekeerd aan de gemeentelijke aandeelhouders. Doelstelling voor 2020: 14% duurzame energie in Twente 50% daarvan wordt door Twence gerealiseerd.

Het kleine park van Twence is vergund door de provincie. De leges zijn daar over de onderconstructie betaald. Het grote park is vergund door gemeente Enschede. De leges zijn daar over de hele installatie betaald.

Energie wordt verkocht aan Engie en Current. Twence gaat verder met zonne-energie om op termijn ook met energiecoöperaties te kunnen samenwerken.

Zonnepark Twence
Read more

Do you want to comment on this library item?